O nas

ENERGOEKSPERT zajmuje się opracowaniem ogólnych i szczegółowych analiz systemu ogrzewnictwa dla miast województwa śląskiego. Myślą przewodnią modernizacji systemu ogrzewnictwa jest eliminacja istniejących lokalnych nieefektywnych urządzeń grzewczych i pieców indywidualnych oraz zastąpienie ich nowoczesnym systemem ciepłowniczym zasilanym z elektrociepłowni lub z nowoczesnej kotłowni względnie nowoczesnymi indywidualnymi urządzeniami grzewczymi zasilanymi gazem, olejem lub energią elektryczną.


ENERGOEKSPERT zajmuje się systemem zbierania i przetwarzania danych dla podstawowych systemów infrastruktury technicznej i gruntów. Dane zebrane i przetworzone przez ENERGOEKSPERT wykorzystywane są w zagadnieniach ekologicznych, energetycznych, ciepłowniczych, gospodarki przestrzennej i innych. ENERGOEKSPERT dysponuje aktualną i ciągle aktualizowaną bazą danych o systemach energetycznych wybranych miast części południowej Polski, a w szczególności pełną bazą danych systemów ciepłowniczych aglomeracji miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

ENERGOEKSPERT świadczy usługi inżynierskie i konsultingowe w zakresie finansowania projektów energetycznych i ekologicznych:

Począwszy od fazy opracowań wstępnych, jak na przykład:
– Analizy koncepcyjne,
– Studia Wykonalności,
– Ekspertyzy,
– Analizy ekonomiczne i finansowe,
– Studia optymalizacyjne;

Poprzez fazę projektową jak:
– Koncepcja programowo – przestrzenna dla uzyskania WZiZT (Warunków zabudowy i zagospodarowania terenu),
– Projekt podstawowy, 
– Projekt wykonawczy, 
– Projekt budowlany – dla uzyskania pozwolenia na budowę,
– Przeprowadzanie uzgodnień i uzyskiwanie zezwoleń, 
– Opracowywanie planów realizacyjnych,
– Specyfikacje i dokumenty przetargowe, 
– Opracowywanie procedur prekwalifikacji i wyboru oferentów;

Aż do fazy realizacyjnej jak:
– Kierowanie projektem, 
– Zarządzanie kosztami i terminami, 
– Kontrola jakości, 
– Zdawanie obiektów do eksploatacji.

Najważniejszymi dziedzinami, w których konsultanci ENERGOEKSPERT-u posiadają doświadczenia są:
– zagadnienia ekologiczne:
– programy ochrony środowiska
– plany gospodarki odpadami
– studia oddziaływania na środowisko

– ciepłownictwo
– elektrownie oparte na turbinach parowych lub gazowych i na silnikach Diesla, 
– elektrociepłownie
– układy odzysku ciepła odpadowego 
– energetyka przemysłowa, szczególnie dla przemysłu hutniczego, chemicznego i górnictwa 
– opracowywanie planów energetycznych 
– termorenowacja budownictwa 
– audyty energetyczne 
– zanieczyszczenia powietrza spowodowane systemami grzewczymi i energetycznymi.